یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

دریافت نظرات و سنجش رضایت مشتری ( صاحبان کالا )

فرم رضایت مشتری صاحبان کالا
مشتری گرامی ( نماینده محترم صاحب کالا ) : این پرسشنامه به منظور دریافت نظرات شما از خدمات ارایه شده ، تدوین گردیده است . لذا خواهشمند است با تکمیل و ارایه آن ، ما را در بهبود ارایه خدمات در این بندر یاری نمایید .
1- هماهنگی و اطلاع رسانی مناسب و به موقع
2-دقت و سرعت عمل در بارگیری / تخلیه کالا
3- نحوه صفافی ، دقت و سرعت انجام آن
4- رسیدگی و پاسخدهی به موقع به درخواست ترخیص کالا
5- دقت و سرعت عمل در صدور صورتحساب ها
6- شرایط انبار داری کالا ( عدم آسیب به کالا )
7- دقت و سرعت عمل در صدور بیجک
8- هماهنگی و سرعت عمل در ورود / خروج کالا از بندر
9- نحوه برخورد و احترام متقابل
10- امکانات رفاهی و بهداشتی بندر
سایر معیار های پیشنهادی شما :