سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

ارتباط با مدیران

پرسنلی-مدیرکل

محمد تقی انزانپور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350914
 • : 011-52350915
 • :
 • :
 .

. معاون اداری و مالی

 • : 011-52335971
 • : 011-52335971
محسن مصطفایی

محسن مصطفایی معاون فنی و نگهداری

 • : 011-52332442
 • : 011-52332442
 • :
معاون دریایی و بندری

سعید کیاکجوری معاون دریایی و بندری

 • : 011-52350917
 • : 011-52350917
 • :
تصویر معاون طرح و توسعه

حسن یکدله پور معاون طرح و توسعه

 • : 011-52350913
 • : 011-52350913
 • :
محمد باقر دهقان

محمد باقر دهقان رئیس حراست

 • : 011-52336257
 • : 011-52338454
 • :
صابرخزایی

صابر خزایی رئیس اداره گاردو انتظامات

 • : 011-52339068
 • : 011-52339068
 • :
سیدکاظم حجازی 1

سید کاظم حجازی رئیس اداره امور اداری

 • : 011-52336484
 • : 011-52336484
 • :
حسین کیا

حسین کیا رئیس اداره امور مالی

 • : 011-52338092
 • : 011-52338092
 • :
شکری

شکراله شکری رئیس اداره آماروانفورماتیک

 • : 011-52350916
 • : 011-52350916
 • :
مهدی حاجی اقایی

مهدی حاجی آقایی رئیس اداره آموزش

 • : 011-52350096
 • : 011-52350096
 • :
نبی اله فرجی

نبی اله فرجی رئیس اداره مهندسی عمران و سواحل و بنادر

 • : 011-52339151
 • : 011-52339151
 • :
علی بهرامی

علی بهرامی رئیس اداره نگهداری تجهیزات

 • : .
 • : 011-52331120
 • : 011-52331120
 • :
روحانی

علیرضا روحانی رئیس اداره امور بندری

 • : 011-52339067
 • : 011-52339067
 • :
مرتضی رحیمی

مرتضی رحیمی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • : 011-52354016
 • : 011-52354016
 • :
مجید عیدی مقدم

مجید عیدی مقدم رئیس اداره امور دریایی

 • : 011-52339240
 • : 011-52339240
 • :
ایرج

ایرج میرچی رئیس واحد کار و خدمات اشتغال

 • : 011-52115007
 • :
سیدجواد اوصیا

سید جواد اوصیا رئیس بندر فریدونکنار

 • : 011-35664520
 • : 011-35664520
 • :
ملکپور

عابدین ملکپور مسؤل روابط عمومی

 • : 011-52338093
 • : 011-52338093
 • :