پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.