سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
 
بازدید وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات عکاس:
بازدید وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات 2
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات 3
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات 4
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات 5
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸