پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
 
تجلیل از ایثارگران تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۸ عکاس:
تجلیل از ایثارگران 3
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 4
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 5
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 6
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 7
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 8
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 9
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 10
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 11
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
تجلیل از ایثارگران 12
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸