شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
 
بازرسی شناور شقایق تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۸ عکاس:
بازرسی شناور2
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
بازرسی شناور3
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
بازرسی شناور4
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸