پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
 
ضد عفونی خیابان ها و معابر شهرستان توسط تیم آتش نشانی بندرنوشهر تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
اتش نشانی بندر 2
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
اتش نشانی بندر 3
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
اتش نشانی بندر 4
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
اتش نشانی بندر 5
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
اتش نشانی بندر 6
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹