شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 
ضد عفونی خیابان ها و معابر شهرستان توسط تیم آتش نشانی بندرنوشهر تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹