پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
 
جلسه هیأت عامل در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ عکاس:
هیأت عامل1
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
هیأت عامل2
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 11
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 10
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 12
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 13
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 14
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 15
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 16
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹