شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 
بازدید هیأت عامل از منطقه ویژه اقتصادی بندرنوشهر تاریخ: ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ عکاس:
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹