پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
 
بازدید هیأت عامل از منطقه ویژه اقتصادی بندرنوشهر تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ عکاس:
بازدید مدیرعامل 2
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 3
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 4
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 5
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 6
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 7
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرعامل 8
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹