پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
 
برگزاری مراسم سوگواری سالار شهیدان در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
مراسم سوگواری1 2
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 3
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 4
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 5
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 6
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 7
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 8
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 9
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
مراسم سوگواری1 10
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹