شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
 
دیدار مدیرکل با همکاران عزیز شاهد تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
دیدار مدیرکل با همکاران عزیز شاهد 2
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل با همکاران عزیز شاهد 3
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل با همکاران عزیز شاهد 4
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل با همکاران عزیز شاهد 5
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل با همکاران عزیز شاهد 6
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹