شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
 
تجلیل از ایثارگران تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۹ عکاس:
تجلیل از ایثارگران 2
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تجلیل از ایثارگران 3
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تجلیل از ایثارگران 4
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تجلیل از ایثارگران 5
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تجلیل از ایثارگران 6
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تجلیل از ایثارگران 7
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹