شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
 
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی صادراتی در بندر نوشهر تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۹ عکاس:
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح شرکت بسته بندی محصولات کشاورزی
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹