دوشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱
 
برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد تاریخ: ۹ تیر ۱۴۰۰ عکاس: آقای صداقت زنجانی
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰