پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 
امضای قرارداد آزمایشگاه تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۱
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱