پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
 

راهنمای ارباب رجوع

مراجعه کننده محترم:

جهت سهولت دسترسی به خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در محل بندر نوشهر  موارد زیر را مطالعه فرمائید :

 1-آشنایی با وظایف اداره کل  در منو : درباره بندر ، وظایف ، ماموریت ها و چشم انداز ها

2-آشنایی باخدمات دستگاه در منو فرآیند ها و خدمات ، فهرست خدمات

3-آشنایی بافهرست خدمات وفرایندهای الکترونیکی

6-کلیک برروی عنوان خدمت ارائه شده ودریافت خدمت موردانتظار باتوجه به مطالعه وبررسی:

-نحوه فرایند انجام کار خدمت موردنیاز

-قوانین ومقررات مرتبط باخدمت مربوطه

-مدارک موردنیاز جهت دریافت خدمت

-مکان ارائه خدمت

جهت هرگونه رفع مشکل،سوال ویاپرسش دررابطه بانحوه دریافت خدمت میتوانید باکارشناسان میزخدمت این اداره کل  باشماره تلفنهای2124-01152333031و 01152112124 تماس حاصل فرمائید.