پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

فهرست بارگذاری شده مربوط به شرکتهای مجاز به فعالیت در استان پس از هر گونه تغییر بازبینی، بروز رسانی و بارگذاری مجدد خواهد شد .


با هدف تسهیل امور رسیدگی به تقاضاها، صرفا با شماره تماس مستقیم کارشناس ذیربط ( مندرج در جلوی ردیف هر شرکت ) تماس حاصل شود.

 

 شماره تماس:

 

 شماره تماس مستقیم کارشناس 52112205(011)