شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 

تجهیزات دریایی به تفکیک نوع تجهیزات

راهنمابر تجسس و نجات قایقلایروبیدک کشبویه تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی 
۱  ۱۴۱۴۲۲ ۱ 

تجهیزات ملکی بندر - تجهیزات خشکی

تاپ لیفتراکتراکتورترانستینرجرثقیل ریلی ساحلیجرثقیل موبایل ساحلیریچ استکرکشندهکفیلیفتراکمکنده غلاتگنتری کرینسایر
۱۴-۳۴-۱۵۵--۰

 

 

مالکیت بخش خصوصی

 

تاپ لیفتراکتراکتورترانستینرجرثقیل ریلی ساحلیجرثقیل موبایل محوطه ایریچ استکرکشندهکفیلیفتراکمکنده غلاتگنتری کرین مینی لودرسایر

-

25

-

-

16

-

-

50

43

-

-

11 12


 

 

مشخصات اسکله ها

ردیف نوع اسکله  تعداد پست اسکله طول (متر) آبخور (متر)
۱  تجاری ۷ ۱۲۶۰ ۵,۵
۲  نفتی ۱ ۹۰ ۵,۵
۳ امداد و نجات  ۱ ۲۰ ۵,۵
۴ اسکله خدماتی  ۱ ۸۵ ۵,۵
5 اسکله رو-رو  ۱  27  ۵,۵

انبارهای مسقف و روباز

ردیف انبارها مساحت ( متر مربع )
۱ مساحت کل انبار های روباز 64000
۲ مساحت کل انبار های مسقف 68000
 3 سیوی غلات   29000 تن
4  سایت کانتینر یخچالی  TEU 70