پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 

سـامـانه‌هـا و سرویس‌های عملیـاتی

گروه خدمات

دسترسی به خدمت

راهنمای خدمت

خدمات الکترونیکی مرتبط با شناور

سامانع جامع دریایی

لینک

استعلام اجازه حرکت شناوران

لینک

خدمات الکترونیکی مرتبط با کالا

سامانه خدمات کالای عمومی

لینک

سرویس رهگیری کالای متفرقه

لینک

سامانه خدمات مانیفست کانتینری

لینک

سامانه خدمات اسنادی کانتینری

لینک

سرویس رهگیری کالای کانتینری

لینک

خدمات­ مرتبط ­با دریانوردان

سامانه جامع دریانوردان

لینک

خدمات مرتبط با مناطق بندری

سامانه جامع مناطق بندری

لینک

سامانه امور کارگزاران در اراضی بندری

لینک

خدمات مرتبط با سواحل و بنادر

سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور

لینک

خدمات حمایتی

سامانه کمیته وجوه اداره شده

لینک

سامانه ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی

لینک

خدمات مرتبط با حقوق شهروندی

سامانه‌های آماری

لینک

سامانه تکریم ارباب رجوع

لینک

 سامانه مدیریت واحد کار و خدمات اشتغال لینک

سامانه بلیط الکترونیکی سفرهای دریایی

لینک