پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

دستورالعمل ها

   دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر اجرای دوره هادر مراکز آموزش دریانوردی  

  دستورالعمل نحوه صدورواعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی کارکنان شناورهای خدماتی (عرشه و موتور) و دستورالعمل نحوه صدورواعطای گواهینامه شایستگی دریانوردی پرسنل سکو متحرک فراساحلی (عرشه وموتور) 

  دستورالعمل اجرائی برگزاری دوره های آموزشی و آزمونهای شایستگی دریانوردی(عرشه) 

  اصلاحیه دستورالعمل عرشه 

  دستورالعمل اجرائی برگزاری دوره های آموزشی و آزمونهای شایستگی دریانوردی(موتور)  

  اصلاحیه دستورالعمل موتور 

  اصلاحات دستورالعملهای عرشه وموتور مورخ 22/5/90

  اصلاحات دستورالعملهای عرشه و موتور مورخ 16/2/91 

 

  دوره های بازآموزی افسران وملوانان درشناورهای باظرفیت ناخالص زیر500سفرهای نزدیک به ساحل 

  اصلاحات دستورالعملهای مصوب سازمان مورخ6/8/91 

  اصلاحات دستورالعملهای مصوب سازمان مورخ13/5/92 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش آگاهی امنیتی دریانوردان باوظایف امنیتی تعیین شده وصدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش آگاهی امنیتی دریانوردان و صدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش افسر امنیتی کشتی و صدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره مدیریت جمعیت وایمنی مسافران و صدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره مدیریت بحران ورفتارانسانی و صدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره مهارت درفنون عرشه و صدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش مقدماتی برای عملیات بارتانکرهای حمل گازمایع و صدورگواهینامه های مربوطه

  دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی واخذ آزمون های شایستگی ومهارت دریانوردی رشته عرشه-افسردوم درکشتیهای باظرفیت ناخالص بالای500 سفرهای نامحدود

  دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی واخذ آزمون های شایستگی ومهارت دریانوردی رشته موتور-افسرمهندس سوم درکشتیهای با قدرت موتوربالای750کیلووات سفرهای نامحدود

  دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی واخذ آزمون های شایستگی ومهارت دریانوردی (ملوان فنی الکترونیک) وصدورگواهینامه مربوطه

  دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی واخذ آزمون های شایستگی ومهارت دریانوردی (افسرمهندس الکترونیک) وصدورگواهینامه مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی تطبیقی افسرمخابرات والکترونیک درجه1به افسرمهندس الکترونیک وصدورگواهینامه مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی تطبیقی افسرمخابرات والکترونیک درجه2به افسرمهندس الکترونیک وصدورگواهینامه مربوطه

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی مهندس دوم برروی کشتیهای باقدرت رانش 3000کیلووات ویا بالاترسفرهای نامحدود 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی سرمهندس برروی کشتیهای باقدرت رانش 3000کیلووات ویا بالاترسفرهای نامحدود 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم بالای500وزیر3000سفرنزدیک به ساحل 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم کمتراز500سفرنزدیک به ساحل 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم تطبیقی95به2010 چوبی کمتراز500 یا غیرچوبی کمتراز150سفرنزدیک به ساحل 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم  چوبی کمتراز500 یا غیرچوبی کمتراز150سفرنزدیک به ساحل 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم تطبیقی95به2010 زیر500سفرنزدیک به ساحل 

  دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم تطبیقی95به2010 بالای500سفرنامحدود

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی افسردوم تطبیقی 95به2010بالای500وزیر3000سفرنزدیک به ساحل 

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ملوان موتورخانه وملوان ماهرموتورخانه بالای750کیلووات سفرنامحدود

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی کاربرموتورزیر750کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش تطبیقی مهندس برق(مخابرات ،الکترونیک ، قدرت وکنترل)به افسرمهندس الکترونیک

(ETO)

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش مقدماتی  عملیات بارتانکرهای حمل مواد نفتی وشیمیایی وصدورگواهینامه مربوطه

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش پیشرفته عملیات بارتانکرهای حمل مواد نفتی وشیمیایی وصدورگواهینامه مربوطه

 

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی سمت سرمهندس تطبیقی 95به2010 کشتی با قدرت موتور3000کیلووات و یابیشتر سفرهای نامحدود

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی سمت مهندس دوم تطبیقی 95به2010 کشتی با قدرت موتور3000کیلووات و یابیشتر سفرهای نامحدود

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی سمت مهندس سوم تطبیقی 95به2010 کشتی با قدرت موتور750کیلووات و یابیشتر سفرهای نامحدود

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش پیشرفته عملیات بارتانکرهای حمل گازمایع و صدورگواهینامه های دریانوردی

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش پیشرفته عملیات بارتانکرهای حمل مواد شیمیایی و صدورگواهینامه های دریانوردی

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش قایقران برروی قایقهای موتوری و صدورگواهینامه های دریانوردی

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی سمت سرمهندس زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی سمت مهندس دوم زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی سمت مهندس سوم زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دفترچه کارآموزی درکشتی ملوان موتور

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی تطبیقی سمت سرمهندس زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی تطبیقی سمت مهندس دوم زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی تطبیقی سمت مهندس سوم زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی ملوان عمومی زیر500 سفرنزدیک به ساحل

دفترچه کارآموزی درکشتی ملوان ماهرموتورخانه با قدرت بالای750کیلووات سفرنامحدود

کاربرمخابرات درسیستم جهانی اضطراروایمنی دریانوردی

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای شایستگی دریانوردی ومهارت دریانوردی تطبیقی مهندسان نیروی به مهندس بالای750کیلووات سفرنامحدود

دستورالعمل نحوه برگزاری دوره آموزش کاربرمخابرات (محدود)درسیستم جهانی اضطراروایمنی وصدورگواهینامه

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره آموزشی وآزمونهای شایستگی ومهارت دریانوردی تطبیقی مهندسان مکانیک سیالات،جامدات وکشتی سازی به مهندس سوم بالای750کیلووات سفرنامحدود