پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

آدرس

 نوشهر،خیابان بهارآزادی ، روبروی استادیوم ورزشی ، طبقه بالای تعاونی مصرف بندر  


تماس با ما

6-52330331 - 011   داخلی 2266 و 2252و 2255و2253و2254

 
 پرسنل امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردان بندر نوشهر
 

  • سید حبیب اله حسینی

مسئول امتحانات وصدورگواهینامه های دریانوردی                تلفن: داخلی 2255

  • علی خیراله پور

کارشناس صدورگواهینامه ها وآزمونهای دریانوردی               تلفن:داخلی 2252

  • مهران محمودی آذر 

کارشناس موتور و ناظرسیستم کیفیت                            تلفن:داخلی 2254

  • شهرام قطب بهایی 

کارشناس صدور شناسنامه دریانوردی                             تلفن داخلی:2266

  •  مسیح سلطانی

 کارشناس ارزیابی و صدورگواهینامه های دریانوردی          تلفن داخلی: 2253