پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

گواهینامه های دریانوردی

 

 
 
 
 

 

می توانید بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید

 

 کاربر بیسیمهای دریائی (V.H.F)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرمهندس کشتیهای با قدرت موتور KW<3000 سفرهای نزدیک به ساحل 

کاربرموتورهای دریایی درجه2

کاربرموتورهای دریایی درجه1

مدیرموتورخانه شناورصیادی

ملوان عمومی بالای500

ایمنی چهارگانه بالای 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیقی افسر مهندس سوم   KW<3000سفرهای نزدیک به ساحل 
 
کاربر موتورهای دریائی با قدرت  KW<750 سفرهای نزدیک به ساحل
 
افسر مهندس دوم کشتیهای با قدرت موتور KW<3000 سفرهای نزدیک به ساحل
 
افسر دوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن سفرهای نزدیک به ساحل
 
ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر
 
ملوان صیاد درجه 1
 
ملوان صیاد درجه 2
 
ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر
 
کمک ناخدایی در  شناورهای با طول کمتر از 24 متر
 
 قایقران

پیشگیری ازحریق واطفاء آن
کمکهای اولیه پزشکی


 

 
 

 

 

 

فرم درخواست اسناد دریانوردان 

فرم درخواست گواهینامه های دریانوردی تطبیقی STCW2010

 

 

راهنمای دریافت گواهینامه کاربر بیسیمهای دریائی (V.H.F)
شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1 -کپی و اصل گواهینامه طی دوره V.H.F

2-کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر  

3-کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی 

4-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
5-فیش بانکی 100000 ریال به حساب سیبا شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
6-عکس4×3 زمینه سفید 3 قطعه
 
7-پوشه روغنی 
 
8-تکمیل فرم ثبت نام
 
9-پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی
 
10-فیش بانکی 5000ریال به حساب سیبا شماره 2176455002000 بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
1- داشتن حداقل 18 سال سن
 
2- برخورداری از سلامت جسمی وروانی با تاکید بر قدرت شنوائی مناسب
 
3- دارا بودن حداقل مدرک پایان ابتدائی
 
 
 
 

راهنمای دریافت گواهینامه فنون بقاء در دریا

 


شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1-کپی و اصل گواهینامه طی دوره فنون بقاء
 
2-کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
3-کپی و اصل کارت ملی یارسید کارت ملی
 
4-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
5-فیش بانکی 100000 ریال به حساب سیبا شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
6-عکس4×3 زمینه سفید 3 قطعه
 
7-پوشه روغنی
 
8-تکمیل فرم ثبت نام
 
9-پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی
 
10-فیش بانکی 5000ریال به حساب سیبا شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
 شرایط ورود به دوره:
 
 1- داشتن حداقل 18 سال سن 
 
2-داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر از پزشک معتمد استان
 

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی چوبی GT<500و یا غیر چوبی کمتر از 150 تن

   


شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

  1- کپی و اصل طی دوره فرماندهی کشتیهای با ظرفیت ناخالص چوبی کمتر از 500تن سفرهای نزدیک به ساحل

 2- نامه خدمات دریایی 18 ماهه از شرکت تعاونی لنجداران

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی واصل  کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه سجلی
 
6-کپی شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا پنجم
 
7-کپی واصل گواهینامه شایستگی صفحه اول تا پنجم

8-کپی واصل گواهینامه های دوره ایمنی چهارگانه

9-کپی برابراصل گذرنامه

 10-به ازاء هر آزمون(شفاهی و ناوبری) فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب سیبا شماره2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

11-پوشه روغنی

12-عکس 4*6زمینه رنگی 2قطعه 

13-تکمیل فرم ثبت نام

14-پاکت پستی مهرشده با ذکرآدرس متقاضی

15-به ازاء هر آزمون فیش بانکی 5000ریال به حساب سیبا شماره  2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

16-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

17- فیش بانکی به مبلغ 12500 ریال به به حساب سیبا شماره 2176455002000 سیبا بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 شرایط ورود به دوره:

 

1-کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

 3-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول 

 تبصره : چنانچه دستگاه راداریا آرپا برروی کشتی محل خدمت نصب شده باشد،داوطلب می بایست برحسب مورد دوره سیمولاتور مربوطه را درسطح مدیریتی باموفقیت بگذراندو

درصورت عدم ارائه گواهی مربوط ، این محدودیت درگواهینامه شایستگی فرد قید خواهد شد.

 

 

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی کشتیهای GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل
 شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1-کپی واصل طی دوره آموزشی فرمانده فلزی زیر500سفرهای نزدیک به ساحل

 2- نامه خدمات دریایی18 ماهـــه از شرکت تجـاری ( نمایندگی کشتیرانی) یا شناور محل خدمت

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه سجلی
 
6-کپی واصل شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا پنجم
 
7-کپی واصل گواهینامه شایستگی صفحه اول تا پنجم
 
8-کپی واصل گواهینامه های ایمنی چهارگانه
 
9- به ازاء هر آزمون(شفاهی و ناوبری) فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
10- پوشه روغنی 

11- عکس 4*6رنگی 2قطعه 

12- تکمیل فرم ثبت نام
 
13-پاکت پستی مهرشده با ذکر آدرس متقاضی
 
14- گواهی R.O.C یا GMDSS
 
15-به ازاء هر آزمون فیش بانکی 5000ریال به حساب سیبا شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

16-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

17- فیش بانکی به مبلغ 12500ریال به به حساب سیبا شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 18- کپی برابراصل گذرنامه

شرایط ورود به دوره:
 
1-دارندگان گواهینامه افسر دوم کشتیها با GT<500 ، NCV
 
2-انجام خدمات دریائی حدقل به مدت 18 ماه با سمت افسر دوم برروی کشتیهای با GT<500 ،NCV

3-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته ها)

 تبصره : چنانچه دستگاه راداریا آرپا برروی کشتی محل خدمت نصب شده باشد،داوطلب می بایست برحسب مورد دوره سیمولاتور مربوطه را درسطح مدیریتی باموفقیت بگذراندو

درصورت عدم ارائه گواهی مربوط ، این محدودیت درگواهینامه شایستگی فرد قید خواهد شد.

 

 

 

بازگشت به فهرست >> 

 

 

راهنمای دریافت گواهینامه افسر مهندس سوم KW<3000


شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره افسر مهندس سوم   KW <500 ، NCV

2- نامه خدمات دریایی 12ماهه در سمت کاربر موتور از شرکت تجاری ( نمایندگی کشتیرانی یا شناور محل خدمت) ویا انجام 6ماه خدمات دریایی متوالی ویا متناوب درموتورخانه کشتیهای تجاری

باقدرت موتور750کیلووات یا بالاتروتکمیل دفترچه کارآموزی دردریاو ارائه آن به سازمان .

 3-اصل وکپی گواهینامه کاربر مو تورهای دریاییKW<750
 
4- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
5-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
6-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
7-کپی واصل گواهینامه ایمنی چهارگانه + پیشرفته اطفاء  حریق + کمکهای اولیه پزشکی
 
8- به ازاء هر آزمون(موتور-عمومی-شفاهی) فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
9- پوشه روغنی
 
10- عکس 4*6 رنگی 2قطعه 
11- تکمیل فرم ثبت نام
 
12- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی
 
13- کپی واصل شناسنامه دریانوردی از صفحه اول تا پنجم

14- به ازاء هر درس فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

15-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

 16-فیش بانکی به مبلغ 12500 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

17- کپی برابراصل گذرنامه

شرایط ورود به دوره:
 
 1- داشتن حداقل 18 سال

2- داشتن گواهینامه افسر دوم کشتی های چوبیGT<500 سفرهای نزدیک به ساحل

2-داشتن خدمات دریائی حداقل به مدت 12ماه با سمت کاربرموتورزیر750کیلووات 

3- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم(کلیه رشته ها)

 

راهنمای دریافت گواهینامه آموزش مدرسین و ممتحنین دریانوردی

 شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 گواهینامه شایستگی ندارد فقط گواهی طی دوره آموزشی (آموزش مدرسین T.F.T) از سوی موسسات آموزشی صادر می گردد

شرایط ورود به دوره:
 
1-واجدین شرایط طبق دستورالعمل های مصوب سازمان جهت تدریس آموزشهای دریانوردی
 
2-واجدین شرایط طبق دستورالعمل مصوب سازمان جهت اخذ آزمونهای دریانوردان(کتبی ، شفاهی /عملی ) 
 
 

راهنمای دریافت گواهینامه  کمکهای اولیه مقدماتی


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1-کپی واصل گواهینامه طی دوره کمکهای اولیه

 2-جهت صدور فیش بانکی 100000ریال به حساب شماره  2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

3-عکس 4*6 رنگی 2قطعه

4-پوشه روغنی

5-تکمیل فرم ثبت نام

6-پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی

 7- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 شرایط ورود به دوره:

1- دارا بودن حداقل 18 سال سن

2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی
 
 
 

راهنمای دریافت گواهینامه  ایمنی فردی و مسئولیتهای اجتماعی

 

 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ایمنی فردی

2 کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
3-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
4-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
5- جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
6- پوشه روغنی
 
7- عکس 4*6رنگی 2قطعه 
8- تکمیل فرم ثبت نام
 
9- پاکت پستی مهر شده
 
10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
1-حداقل 18 سال سن
 
2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی 
 
 

راهنمای دریافت گواهینامه پیشرفته اطفاء حریق


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

- کپی واصل گواهینامه طی دوره اطفاء حریق پیشرفته

2- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
3-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
4-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
5- پوشه روغنی
 
6- عکس 4*6 رنگی 2قطعه 
7- تکمیل فرم ثبت نام
 
8- پاکت پستی مهرشده با ذکر آدرس متقاضی
 
9- جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
1-حداقل 18 سال سن
 
2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی
 
3-گذراندن موفقیت آمیز دوره پیشگیری از حریق و اطفاء آن
 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه کاربر موتورهای دریائی با قدرت  KW<750 سفرهای نزدیک به ساحل


 

 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1- کپی واصل گواهینامه طی دوره آموزش کاربر موتور 750>KW

 2- ارائه کارت جانبی ایمنی چهارگانه زیر500

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
6- به ازاء هر آزمون (موتور-عمومی -شفاهی )فیش بانکی به مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
7- پوشه روغنی
 
8- عکس 4*6رنگی 2قطعه 
9- تکمیل فرم ثبت نام
 
10- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی
 
11-به ازاء هرآزمون فیش بانکی به مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
12-جهت صدور کارت کاریر موتور فیش بانکی به مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران 

13-فیش بانکی به مبلغ 5000 ریال  به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

14-کپی برابراصل گذرنامه 

شرایط ورود به دوره:

 
- داشتن حداقل 18 سال سن
 
- برخورداری از سلامت جسمی
 
- داشتن مدرک دیپلم متوسطه 

  

  
 

راهنمای دریافت گواهینامه افسر مهندس دوم کشتیهای با قدرت موتور KW<3000 سفرهای نزدیک به ساحل


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه : 

1- کپی واصل گواهینامه طی دوره افسر مهندس دوم کمتر از 3000 کیلووات

2- دارابودن حداقل 12ماه خدمات دریایی درسمت مهندس مسوول نگهبانی پس ازاخذمدرک مهندس سومی برروی کشتیهای باقدرت موتور750کیلووات یا بالاتر 

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا پنجم
 
6-کپی واصل گواهینامه شایستگی مهندس سوم  <3000 KW   ، NCV صفحات اول تا پنجم
 
7- به ازاء هر آزمون (موتور- عمومی -شفاهی )فیش بانکی مبلغ100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
8- پوشه روغنی
 
9- عکس 4*6رنگی 2قطعه 
10- تکمیل فرم ثبت نام
 
11- پاکت پستی با ذکر آدرس متقاضی
 
12- به ازاء هر آزمون فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
13-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره  2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

14-فیش بانکی به مبلغ 12500 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

15-کپی برابراصل گذرنامه

شرایط ورود به دوره:
 
- برخورداری از سلامت جسمی و روحی براساس گواهی سلامت پزشکی
 
- داشتن گواهینامه مهندس سوم KW<3000 در شناورهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل
 
- 12 ماه خدمات دریایی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن سفرهای نزدیک به ساحل


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه : 

1-کپی واصل گواهینامه طی دوره افسر دوم کشتیهای چوبی با  GT<500 ، NCV
 
2- نامه خدمات دریایی حداقل 6ماه
 
3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
6-کپی واصل گواهینامه مهارت ملوانی
 
 7-به ازاء هر درس(ناوبری -تعادل -شفاهی) فیش بانکی مبلغ100000 ریال بحساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
8- پوشه روغنی
 
9- عکس 4*6رنگی 2قطعه 
10- تکمیل فرم ثبت نام
 
11- پاکت پستی با ذکر آدرس متقاضی 

12- کپی گواهینامه طی دوره چهارگانه + گذراندن دوره راداریا آرپا سطح عملیاتی 

13- کپی واصل شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا 5  
 
14- به ازاء هر درس فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
15-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

 16-فیش بانکی به مبلغ 12500 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

17-کپی برابراصل گذرنامه

شرایط ورود به دوره:
 
- حداقل 18 سال سن
 
- برخورداری از سلامت جسمی
 
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم(کلیه رشته ها) 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 کمتر 

2- اصل و کپی طی دوره های فنون بقاء در دریا ، کمکهای اولیه مقدماتی ،پیشگیری از حریق ،V.H.F
 
3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
6-به ازاء آزمون شفاهی فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
7- پوشه روغنی
 
8- تکمیل فرم ثبت نام
 
9- پاکت پستی
 
10- نامه خدمات دریایی از شیلات

11-به ازاءآزمون شفاهی فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

12-جهت صدور گواهینامه صیادی فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

13-فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

14-عکس 4*6 رنگی 2قطعه

شرایط ورود به دوره:
 
-دارای گواهینامه شایستگی درجه کمک ناخدای شناورهای کمتر از 24 متر
 
-انجام خدمات دریایی در سمت کمک ناخدای شناورهای کمتر از 12 متر یا بیشتر به مدت مجموعا 9 ماه
   
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه 1


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره مربوطه

2- کپی واصل شناسنامه سجلی
 
3- کپی واصل کارت ملی
 
4-کپی واصل کارت سلامت پزشکی
 
5-فیش بانکی 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
6- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس
 
7- پوشه روغنی

8- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

9-عکس 4*6رنگی 2قطعه 

شرایط ورود به دوره:
 
- دارا بودن گواهینامه ملوان صیاد درجه2
 
- دارابودن گواهی سلامت پزشکی معتبر
 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه 2 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه : 

1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
3-کپی واصل شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا پنجم 4- ارائه یکسال خدمات دریائی
 
5- فیش بانکی مبلغ100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
6- پوشه روغنی

7- عکس 4*6رنگی دوقطعه 

8- تکمیل فرم صدور 
 
9- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس
 
10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
- داشتن حداقل 18 سال

- دارای مدرک نهضت سواد آموزی

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر
 
 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر


 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
3-کپی واصل طی دوره آموزشی ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی
 
4- به ازاء آزمون شفاهی فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
5- پوشه روغنی

6- عکس 4*6رنگی دوقطعه 

7- تکمیل فرم صدور 
 
8- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس
 
9- کپی شناسنامه سجلی صفحه اول
 
10-نامه خدمات دریایی از شیلات
 
11- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
12جهت صدور گواهینامه صیادی فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

13-فیش بانکی به مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

شرایط ورود به دوره:
 
- داشتن حداقل 18 سال

- انجام خدمات دریایی بر روی شناورهای صیادی به مدت حداقل 6 ماه

- دارا بودن حداقل مدرک پایان دوره ابتدائی یا گواهینامه تکمیلی نهضت سواد آموزی

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر
  
  
 
 

راهنمای دریافت گواهینامه کمک ناخدایی شناورهای با طول کمتر از 24 متر

  

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر

 
2-کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
3-کپی و اصل طی دوره کمک ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود
 
4- به ازاء آزمون شفاهی فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
5- پوشه روغنی

6- عکس 4*6رنگی 2قطعه 

7- تکمیل فرم صدور 

8- پاکت پستی

 9- کپی شناسنامه سجلی صفحه اول

 10-نامه خدمات دریایی از شیلات

 11-فیش بانکی به مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

شرایط ورود به دوره:

  داشتن حداقل 18 سال

- انجام خدمات دریایی برروی شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر یا بیشتر به مدت 4 ماه
 
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی راهنمایی
 
- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر
 
 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه قایقران 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
3-کپی واصل طی دوره آموزشی قایقران
 
4- فیش بانکی مبلغ100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
5- پوشه روغنی
 
6- عکس 4*6رنگی دوقطعه 
7- تکمیل فرم صدور 
 
8- پاکت پستی
 
9- کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
 
- حداقل 18 سال سن
 
- برخورداری از سلامت جسمی

- داشتن حداقل مدرک تحصیل سوم راهنمایی 

- دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی GT<500

 شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ملوانی 

2-ارائه کارت جانبی ایمنی چهارگانه زیر500

3- کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر 

4-کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی و اصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
6-جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
7- عکس 4*6رنگی دو قطعه 
8- تکمیل فرم ثبت نام
 
9- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی

10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

11-کپی برابراصل گذرنامه

شرایط ورود به دوره:
 
1-حداقل 18 سال سن
 
2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی
 
3-داشتن حداقل مدرک سوم راهنمایی 
 
 
 
 

راهنمای دریافت گواهینامه  افسر دوم کشتی با ظرفیت  GT<500 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی طی دوره افسر دوم 500>GT

2- نامه خدمات دریایی 36 ماهه یا تکمیل دفترچه کارآموزی + 9 ماه خدمات دریایی
 
3- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی شناسنامه سجلی صفحه اول
 
6-کپی واصل گواهینامه ایمنی چهارگانه
 
7-به ازاء هر آزمون (ناوبری-کارباکالا-تعادل-شفاهی) فیش بانکی مبلغ 100000 ریال بحساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
8-کپی گواهینامه  یشرفته حریق + کمکهای اولیه پزشکی
 
9- عکس 4*6رنگی دو قطعه 
10- تکمیل فرم ثبت نام
 
11- پاکت پستی
 
12- کپی گواهینامه مهارت ملوانی
 
13- کپی شناسنامه دریانوردی صفحه اول ، پنجم
 
14-گواهی R.O.C یا GMDSS

15-به ازاء هر آزمون فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

16-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

 17-فیش بانکی به مبلغ 12500 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

18-کپی برابراصل گذرنامه

شرایط ورود به دوره:

1- حداقل 18 سال سن

2-دارای گواهی سلامت پزشکی

3- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم(کلیه رشته ها)

بازگشت به فهرست >>
  
 

راهنمای دريافت گواهینامه تطبیقی افسر مهندس سوم   KW<3000سفرهای نزدیک به ساحل  

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی گواهینامه طی دوره آموزش افسر مهندس سوم KW<3000  ، NCV

2- نامه خدمات دریایی 18 ماهه یا تکمیل دفترچه کار آموزی + 6 ماه خدمات دریایی
 
3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
4-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی و اصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
6-کپی واصل گواهینامه ایمنی چهارگانه +پیشرفته حریق و کمکهای اولیه پزشکی
 
7-به ازاء هر آزمون (موتور-عمومی-شفاهی) فیش بانکی به مبلغ 100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
8- پوشه روغنی
 
9- عکس 4*6رنگی دوقطعه 
10- تکمیل فرم ثبت نام
 
11- پاکت پستی مهر شده  با ذکر آدرس
 
12- کپی گواهینامه کاربر موتور با قدرت کمتر از 750 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل
 
13-کپی واصل شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا پنجم
 
14- به ازاء هر آزمون فیش بانکی به مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
15-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

16-فیش بانکی به مبلغ 12500ریال به حساب شماره2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

17-کپی برابراصل گذرنامه

  شرایط ورود به دوره:

- داشتن حداقل 18 سال
 
- برخورداری از سلامت جسمی وروحی
 
- حداقل تحصیلات دیپلم با یک سال خدمات دریائی درسمت کاربرموتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور 750>kw  سفرهای نزدیک به ساحل
  


                                                                                
                                          

 

راهنمای دریافت گواهینامه پیشگیری ازحریق واطفاء آن

 شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1-کپی واصل گواهینامه طی دوره پیشگیری ازحریق واطفاء آن

2- جهت صدور فیش بانکی 100000ریال به حساب شماره  2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

3-عکس 4*6 رنگی دو قطعه
 4-پوشه روغنی 

5-تکمیل فرم ثبت نام 

6-پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی

 7- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 شرایط ورود به دوره:

 

- دارا بودن حداقل 18 سال سن

- برخورداری از سلامت جسمی وروحی

 

                                                                                           


                                                                 

 

    

راهنمای دریافت گواهینامه کمکهای اولیه پزشکی 

 


شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1 - کپی واصل گواهینامه طی دوره کمکهای اولیه پزشکی

2- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر
 
3-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
4-کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 
5- پوشه روغنی
 
6- عکس 4*6 رنگی دو قطعه 
7- تکمیل فرم ثبت نام
 
8- پاکت پستی مهرشده با ذکر آدرس متقاضی
 
9- جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 
شرایط ورود به دوره:
 
1-حداقل 18 سال سن
 
2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی
 
3-گذراندن موفقیت آمیز دوره کمکهای اولیه پزشکی مقدماتی
 

 بازگشت به فهرست >>

                                                                                                          

 

راهنمای دریافت گواهینامه کاربرموتورهای دریایی درجه2
 شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :
 1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی 

3-کپی واصل طی دوره آموزشی کاربرموتوردرجه2 

 4- فیش بانکی مبلغ100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران 

5- پوشه روغنی
 6- عکس 4*6 رنگی دو قطعه 
7- تکمیل فرم صدور 
 8- پاکت پستی
 9- کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 شرایط ورود به دوره:

 - حداقل 16 سال سن

 - برخورداری از سلامت جسمی 

 - داشتن حداقل مدرک تحصیل پایان ابتدائی

- دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر

                                                                                               

     بازگشت به فهرست >>                                                                                                     

 

راهنمای دریافت گواهینامه کاربرموتورهای دریایی درجه1 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر 

 2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی 

3-کپی واصل طی دوره آموزشی کاربرموتوردرجه1

 4- فیش بانکی مبلغ100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران 

5- پوشه روغنی
 6- عکس 4*6 رنگی دو قطعه 
7- تکمیل فرم صدور و آزمون
8- پاکت پستی
 9- کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:  

  - حداقل 16 سال سن

  - برخورداری از سلامت جسمی 

 - داشتن حداقل مدرک تحصیل پایان ابتدائی

- دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر                                                                                 

 

                                بازگشت به فهرست>>                                           

راهنمای دریافت گواهینامه مدیرموتورخانه درشناورصیادی بالای750کیلووات سفرمحدود 

 

 

 

شرایط ومدارک دریافت گواهینامه:

 1- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

 2-کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی 

3-کپی واصل طی دوره آموزشی مدیرموتورخانه صیادی

4- فیش بانکی مبلغ100000ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران 

5- پوشه روغنی
 6- عکس 4*6 رنگی دو قطعه
7- تکمیل فرم صدور و آزمون
 8- پاکت پستی
 9- کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول
 10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

 

     بازگشت به فهرست>>                                                        

 

راهنمای دریافت گواهینامه سرمهندس زیر3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل 

     

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه : 

 

 

1- کپی واصل گواهینامه طی دوره افسر سرمهندس کمتر از 3000 کیلووات

 2- پس ازاخذ مدرک مهندس سومی ، مجموعا" حداقل 24ماه خدمات دریایی درسمت مهندس مسوول نگهبانی که ازاین مدت حداقل 6ماه درسمت مهندس دوم انجام وظیفه نموده باشد،

یا مجموعا" حداقل30ماه درسمت مهندس مسوول نگهبانی انجام وظیفه نموده باشد. حداقل 12ماه ازخدمات دریایی فوق می بایست پس ازاخذ گواهینامه شایستگی مهندس دوم باشد.

3- کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر 

4-کپی کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی واصل شناسنامه دریانوردی صفحه اول تا پنجم
 
6-کپی واصل گواهینامه شایستگی مهندس دوم  <3000 KW   ، NCV صفحات اول تا پنجم
 
7- به ازاء هر آزمون (موتور- عمومی -شفاهی )فیش بانکی مبلغ100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
8- پوشه روغنی
 
9- عکس 4*6 رنگی 2قطعه 
10- تکمیل فرم ثبت نام
 
11- پاکت پستی با ذکر آدرس متقاضی
 
12- به ازاء هر آزمون فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
13-جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به حساب شماره  2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران

14-فیش بانکی به مبلغ 12500ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده

15-کپی برابراصل گذرنامه

 

شرایط ورود به دوره:
  
- برخورداری از سلامت جسمی و روحی براساس گواهی سلامت پزشکی
 
- داشتن گواهینامه مهندس دوم KW<3000 در شناورهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل
 
- ارائه خدمات دریایی مفید 24ماه خدمات دریایی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم

 

 

  برگشت به فهرست>>                                              

                                                                       

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی بالای500 

          

 

 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ملوانی 

 2-ارائه کارت جانبی ایمنی چهارگانه بالای500

3- کپی و اصل کارت سلامت پزشکی بالای 500معتبر 

4کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 5-کپی و اصل شناسنامه سجلی صفحه اول/شناسنامه دریانوردی/گذرنامه
 6-جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
7- عکس 4*6 رنگی دو قطعه 
8- تکمیل فرم ثبت نام
 9- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی
 10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
1-حداقل 18 سال سن
 2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی
3-داشتن حداقل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم رشته های عرشه و مکانیک موتورهای دریایی یا گواهی طی دوره آموزشی ملوان عمومی بالای500


  بازگشت به فهرست>>

 

                                                                                

 

راهنمای دریافت گواهینامه ایمنی چهارگانه بالای500 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

 1- کپی واصل گواهینامه طی دوره ایمنی چهارگانه

2- کپی و اصل کارت سلامت پزشکی بالای 500معتبر 

4-کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی
 
5-کپی و اصل شناسنامه سجلی صفحه اول/شناسنامه دریانوردی/گذرنامه
6-جهت صدور فیش بانکی مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 2176455010009 بانک ملی به نام اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران
 
7- عکس 4*6 رنگی دو قطعه 
8- تکمیل فرم ثبت نام
 
9- پاکت پستی مهر شده با ذکر آدرس متقاضی
10- فیش بانکی به مبلغ 5000ریال به حساب شماره 2176455002000بانک ملی بابت مالیات بر ارزش افزوده
 
شرایط ورود به دوره:
 
1-حداقل 18 سال سن
2-برخورداری از سلامت جسمی وروحی

توجه1:پیش نیازکلیه کارتها ، ایمنی چهارگانه می باشد