پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

  توضیح : دوره هاومجوزهایی که بارنگ قرمزمشخص گردیده اند ازتاریخ مذکور ، منقضی وفاقد اعتبارمی باشند    

                                      

ردیف

نام مرکزآموزش

نام دوره های مورد تائید

نشانی وتلفن

تاریخ تائید

تاریخ انقضا

ملاحظات

1

دریامجد

 ملوان عمومی زیر500

 

نوشهر-خ شهید کریمی-ایستگاه مهدی-جنب گالری اتومبیل امیر-ساختمان1208-صندوق پستی 46515568-تلفکس52323100-011

93/1/30

پایان سال 93

تمدیدی

02/ 92/ 21ت /73 / 7

 

 تطبیقی افسردوم خدماتی 13/5/93 پایان سال93 02/93/04خ/73/7
 فرماندهی شناورهای خدماتی 22/3/93 پایان سال93

01/93/01خ/73/7

قایقران

93/1/30

پایان سال 93 

تمدیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ 92/ 36ت/ 73/ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیقی ملوان عمومی زیر500

30/1/93

پایان سال 93 

تمدیدی

03/ 92/ 52ت/ 73/ 7

 بازآموزی ملوان عمومی زیر500  18/1/92  پایان سال92

تمدیدی

03/86/52ت/73/7

فرمانده زیر500 

90.7.3

پایان سال90 

01/90/12ت/73/7 

2

دماوند

 قایقران

بابلسر-خ پاسداران3-اولین کوچه بن بست

تلفن:

3532952-011

95/1/7

اطلاع ثانوی

 تمدیدی01/ 92/ 36ج/ 75/ 7

 ملوان صیاد درجه2

95/1/7

اطلاع ثانوی

 

 

تمدیدی

01/ 88/ 14ص/ 75/ 7

 کاربرموتورهای دریایی درجه2

95/1/7

اطلاع ثانوی

 

 

تمدیدی

02/ 88/ 12ص/ 75/ 7

 ایمنی چهارگانه زیر500 سفرنزدیک به ساحل

95/10/20

پایان سال95

01/ 95/ 41ج/ 75/ 7

 ملوان صیاد درجه1

95/1/7

اطلاع ثانوی

 

 

تمدیدی

02/ 89/ 13ص/ 75/ 7

کاربرموتورهای دریایی  درجه1

89.6.16

پایان سال89

03/ 89/ 11ص/ 75/ 7

 ناخدای شناورهای صیادی زیر12مترآبهای محدود

 

95/1/7

اطلاع ثانوی

تمدیدی

05/89/04ص/7/75

ناخدای شناورهای صیادی زیر24مترآبهای محدود

95/1/7

اطلاع ثانوی

تمدیدی

06/89/05ص/7/75

 کمک ناخدای شناورصیادی زیر24مترآبهای محدود

95/1/7

اطلاع ثانوی

07/90/01ص/7/75 

تمدیدی

 ملوان عمومی زیر500

95/1/7

اطلاع ثانوی

تمدیدی

 21/92/03ت/7/75 

 تطبیقی ملوان عمومی زیر50095/1/7اطلاع ثانوی

تمدیدی

52/94/01ت/7/75

 3

لوتوس 

 قایقران

نوشهر-بعد ازپل ماشلک-جنب هتل آپادانا

همراه:09111927093 

تلفکس:52330706-011

95/2/12

اطلاع ثانوی

تمدیدی

36/93/01ج/7/10

 4  مرکزآموزش دریانوردان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

کاربرموتورهای دریایی برروی شناورهای باقدرت رانش کمتراز750کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 نوشهر-خیابان شهید عمادالدین کریمی-روبروی مصلای نوشهر-جنب فروشگاه رفاه

تلفکس:011-52330997

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی 

 43/92/01ت/7/09

تطبیقی کاربرموتورموتورهای دریایی  برروی شناورهای باقدرت رانش کمتراز750کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

  50/92/05ت/7/09

افسرمهندس سوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

 32/92/02ت/7/09 

تطبیقی افسرمهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

  49/92/06ت/7/09

افسرمهندس دوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

 31/92/03ت/7/09 

تطبیقی افسرمهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

48/92/07ت/7/09  

افسرسرمهندس برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

  23/92/04ت/7/09

تطبیقی افسرسرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

95/1/15 اطلاع ثانوی

تمدیدی

 

  42/92/08ت/7/09

 تطبیقی سرمهندسی برروی شناورهای خدماتی  94/3/19  پایان سال94

تمدیدی 

 05/93/02خ/7/09

 

تطبیقی مهندس سوم برروی شناورهای خدماتی 

94/3/19   پایان سال94

 تمدیدی

 06/93/03خ/7/09

 

تطبیقی کاربرموتورهای دریایی شناورهای خدماتی

94/3/19  پایان سال94 

تمدیدی 

 09/93/04خ/7/09

 مهندس دوم بر روی شناورهای خدماتی 94/3/19پایان سال94  

 02/94/01خ/7/09

 ایمنی چهارگانه بالای500 نامحدود95/1/15اطلاع ثانویتمدیدی 

 01/94/02ج/7/09

 ایمنی چهارگانه زیر500 نزدیک به ساحل95/1/15اطلاع ثانویتمدیدی 

 41/94/03ج/7/09

کمکهای اولیه پزشکی 95/1/15اطلاع ثانوی

تمدیدی 

 02/94/04ج/7/09

 
پیشرفته اطفا حریق 95/1/15اطلاع ثانوی

تمدیدی 

 04/94/05ج/7/09

 
 دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده 95/1/15اطلاع ثانوی

 تمدیدی

 35/94/06ج/7/09

 
شناور بقاء و قایقهای نجات بغیر از قایقهای نجات تندرو 95/1/15اطلاع ثانویتمدیدی 

 03/94/07ج/7/09

 فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل  95/5/11 اطلاع ثانوی 

 10/95/01ت/7/09

تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل    95/5/11  اطلاع ثانوی

 66/95/04ت/7/09

 
 افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل   95/5/11  اطلاع ثانوی 

 11/95/02ت/7/09

 تطبیقی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل   95/5/11 اطلاع ثانوی 

 65/95/03ت/7/09

 
ملوان موتور بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود   95/5/11 اطلاع ثانوی  

 34/95/05ت/7/09

 تطبیقی ملوان موتور بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود   95/5/11  اطلاع ثانوی 

 64/95/06ت/7/09

 ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود  95/5/11 اطلاع ثانوی  

 20/95/07ت/7/09

مهارت در فنون عرشه  95/5/23  اطلاع ثانوی 

 06/95/08ج/7/09

 
تطبیقی ملوان عمومی بالای500 نامحدود  95/8/2اطلاع ثانوی  59/95/09ت/7/09 
 5دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

 محمودآباد-دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت

تلفن: 01144740125

95/2/1 اطلاع ثانوی

 

 35/95/01ج/7/08

 
 6 موسسه نفتکش پارس  دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

 محمودآباد- مرکز آموزش تخصصهای دریایی شرکت ملی نفتکش

تلفن: 01144742672

95/3/3 اطلاع ثانوی  

 35/95/04ج/7/07

 ایمنی چهارگانه بالای500 نامحدود 

 01/95/01ج/7/07

 
کمکهای اولیه پزشکی   

 02/95/02ج/7/07

شناور بقاء و قایقهای نجات بغیر از قایقهای نجات تندرو  

 

 03/95/05ج/7/07

 
پیشرفته اطفا حریق  

 04/95/03ج/7/07

 
فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل  95/3/19 اطلاع ثانوی 

  10/95/06ت/7/07

 
 افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل  

  11/95/07ت/7/07

 

افسرسرمهندس برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

  23/95/08ت/7/07

 افسرمهندس دوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل 

  31/95/09ت/7/07

 

افسرمهندس سوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

  32/95/10ت/7/07

 تطبیقی افسرسرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل 

  42/95/11ت/7/07

 

تطبیقی افسرمهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

  48/95/12ت/7/07

 

تطبیقی افسرمهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

  49/95/13ت/7/07

 تطبیقی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل  

  65/95/14ت/7/07

تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل  

  66/95/15ت/7/07

 
ملوان عرشه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر سفرهای نامحدود95/7/3  اطلاع ثانوی  19/95/17ت/7/07
 ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر سفرهای نامحدود 20/95/18ت/7/07 
مهارت در فنون عرشه   06/95/16ج/7/07