پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

شناسنامه های دریانوردی

  

می توانید بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید

مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه دریانوردی  

مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی 

مدارک مورد نیاز جهت تجدید شناسنامه دریانوردی

  


 
مدارک مورد نیازجهت صدورشناسنامه دریانوردی
 
 • دارابودن حداقل 18سال سن و صلاحیت خروج از کشور
 • فرم درخواست تکمیل شده
 • اصل و روگرفت کارت ملی و مشخصات فردی گذرنامه معتبر (کپی برابراصل شده گذرنامه)
 • اصل و روگرفت صفحه مشخصات فردی و قسمت توضیحات شناسنامه
 • اصل و روگرفت کارت  سلامت پزشکی معتبرکه پس از معاینات لازم توسط پزشکان معتمد سازمان  صادر می گردد.
 • فیش بانکی پرداختی به مبلغ 25000 تومان به حساب 2176455010009 سیبا نزد بانک ملی نوشهر به حساب اداره کل
 • شمارح حساب 2176455002000سیبا بانک ملی به نام دریافت وپرداخت ریالی حساب مالیات برارزش افزوده این اداره کل به مبلغ 1000تومان اصل و روگرافت گواهینامه ایمنی چهارگانه معتبر جهت کارمندان و دانشجویان
 • اصل و روگرافت گواهینامه مهارت یا شا یستگی معتبرجهت دریانوردان
 • معرفی نامه از شرکت کشتیرانی یا مراکز آموزش عالی برای کارمندان و دانشجویانی که در دانشگاههای دریایی مشغول تحصیل می باشند برای گذرندان دوره ( که برای اولین بار به عنوان کارآموز شناسنامه دریانوردی دریافت می کنند)
 •  دو قطعه عکس 4*6رنگی(عکس سیاه وسفید به هیچ وجه پذیرفته نمی شود ) پشت نویسی شده .بدون عینک .کلاه و کراوات و یونیفرم با زمینه کاملا روشن از یک نگاتیو که بیش از یکسال از تاریخ آن نگذشته باشد بانوان با حجاب اسلامی ( در خصوص فرزندان عکس ها به صورت انفرادی و جهت فرزند دختر بالای 8 سال حجاب اسلامی الزامی است )
 • تحویل شناسنامه دریانوردی به وکیل در صورتی امکان پذیراست که بند 11 فرم درخواست شناسنامه دریانوردی توسط متقاضی تکمیل و توسط دفترخانه  ثبت اسناد رسمی تایید گردیده باشد   
 • مقرر گردید مراحل تمدید /تجدید اعتبار گواهینامه ها ی شایستگی وشناسنامه های دریانوردی 6ماه قبل از انقضاءو جهت تمدید / تجدید گواهی سلامت پزشکی یک ماه قبل از انقضاء قابل اجرا خواهد بود
 • ضمنا کپی مدارک بر روی کاغذ4 A( پشت و رو)باشد (کارت مهارت ،گواهینامه شایستگی – کارت ملی وصفحه اول شناسنامه)
 

 
  
مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی
 • فرم درخواست شناسنامه دریانوردی
 • فتوکپی از کارت سلامت پزشکی اعتبار دار
 • فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی
 • فتوکپی کارت ملی
 • فیش 25هزار تومان به حساب اداره کل بنادرودریانوردی نوشهر به شماره سیبا نزد بانک ملی 2176455010009 
 • عکس 4*6 یک قطعه جدید رنگی زمینه سفید جهت الصاق برروی فرم درخواست شناسنامه دریانوردی
 • اصل سی من بوک
 • مبلغ 1000تومان به شماره حساب 2176455002000سیبا بانک ملی به نام دریافت و پرداخت ریالی حساب مالیات برارزش افزوده .
 • کپی برابراصل گذرنامه
 

 
مدارک مورد نیاز جهت تجدیدشناسنامه دریانوردی
 • فرم درخواست شناسنامه دریانوردی
 • فتوکپی شناسنامه از صفحه اول .دوم .سوم ( صفحه قسمت توضیحات )
 • فتوکپی کارت ملی
 • فتوکپی از کارت سلامت پزشکی اعتباردار
 • فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی
 • عکس 4*6( دوقطعه ) جدید رنگی زمینه سفید
 • اصل SEAMAN BOOK
 • فیش بانکی 25هزارتومان به حساب ادارکل بنادرو دریانوردی نوشهر2176455010009سیبا نزد بانک ملی نوشهر
 • مبلغ 1000تومان به شماره حساب 2176455002000سیبا بانک ملی نوشهر به حساب مالیات بر ارزش افزوده
 • کپی برابراصل صفحه اول گذرنامه هوایی ( پا سپورت )