دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

وظایف و مسئولیت ها

 

گواهینامه های دریانوردی

شناسنامه دریانوردی

آزمونهای دریانوردی

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

دستورالعملها

دفترچه کارورزی و سیلابس دوره های آموزشی

 پزشکان ناظر و معتمد

 تقویم ممیزی و بازرسی

 اطلاعیه ها

 تماس با ما

 وظایف و مسئولیتها 
 • برگزاری آزمونهای دریانوردی در تمامی سمتهای مطابق با کنوانسیون بین المللی  STCW- 95 در رسته های عرشه ویژه شناورهای با تناژ کمتر از 500  و موتوربا قدرت کمتر از 3000 کیلووات.
 • صدور ، تمدید ، المثنی و تجدید گواهینامه های شایستگی وکارتهای مهارت دریانوردی جهت تمامی سمتهای دریانوردی در شناورهای با تناژ کمتر از 500  و قدرت موتور کمتر از3000 کیلووات
 • صدور ، تمدید ، المثنی و تجدید شناسنامه دریانوردی (seaman book) .
 • بررسی اصالت و پاسخ به استعلامات در خصوص انواع گواهینامه های دریانوردی صادره از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران
 •  بهبود روش مستمر درامر سنجش و ارزیابی دانش و توانمندی دریانوردان ایرانی.
 • بررسی و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی
 • نظارت بر اجرای دوره های برگزار شده  در مراکز آموزشی
 • نظارت بر کار پزشکان معتمد و پزشک ناظر جهت صدور گواهی سلامت پزشکی (Medical fitness)دریانوردان بر اساس مقرره 9/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW 
 • بررسی و اظهار نظر در مورد طرح درسهای مؤسسات و مراکز آموزشی دریانوردی و هدایت این مؤسسات جهت تطبیق طرح درسهای ارسالی با دستورالعملها و راهنماهای مصوب و الزامات کنوانسیون اصلاح شده STCWو صدور مجوز فعالیت و یا برگزاری دوره های مختلف آموزش دریانوردی
 • بررسی درخواستهای مراکز آموزشی جهت اجرای دوره های دریانوردی با عنایت به مفاد دستورالعمل های مصوب و اعلام کاستی ها در صورت وجود (مقرره 6/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW )دریافت و به روز درآوردن اطلاعات مربوطه .
 • بررسی و کارشناسی درخواست و مشکلات دریانوردان در چهارچوب مقررات و دستورالعمل های مصوب
 • انجام سایر امور در چارچوب وظایف اداره متبوع برحسب دستور مقام مافوق