پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
 
  تقویم برگزاری آزمون فروردین97

 تقویم برگزاری آزمون اردیبهشت97

 تقویم برگزاری آزمون خرداد97
 تقویم برگزاری آزمون تیر97
 تقویم برگزاری آزمون مرداد97
 تقویم برگزاری آزمون مهر97
تقویم برگزاری آزمون آبان 97
 تقویم برگزاری آزمون آذر 97
 تقویم برگزاری آزمون اسفند 97

  

بارگیری فایل فرم درخواست شرکت / تجدید نظر در آزمونهای دریانوردی

 


نتایج آزمونهای دوره های 1تا8 سال90

نتایج دوره های 1تا8سال91

نتایج دوره های 1تا6سال92

نتایج دوره های1تا8سال93 

نتایج دوره های1تا6سال94 

 نتایج دوره های1تا6سال95

نتایج دوره های1تا6سال96

سرمهندس کمتراز3000کیلووات

افسردوم کمتراز500سفرنزدیک به ساحل

کاربرموتورهای دریایی زیر750کیلووات 

مهندس سوم زیر3000کیلووات

فرمانده زیر500سفرنزدیک به ساحل

مهندس دوم زیر3000کیلووات

فرمانده بالای500 و زیر 3000سفر نزدیک به ساحل

افسر دوم بالای500 و زیر3000 سفر نزدیک به ساحل

 

برای دریافت نتایج آزمون خود لطفا شماره ملی و کد امنیتی موجود در صفحه ذیل را وارد نمائید

 

لطفا کد پیگیری را وارد نمایید