پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دریانوردان/مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

  توضیح : دوره هاومجوزهایی که بارنگ قرمزمشخص گردیده اند ازتاریخ مذکور ، منقضی وفاقد اعتبارمی باشند    

                                      

ردیف

نام مرکزآموزش

نام دوره های مورد تائید

نشانی وتلفن

تاریخ تائید

تاریخ انقضا

ملاحظات

1

دریامجد

 ملوان عمومی زیر500

 

نوشهر-خ شهید کریمی-ایستگاه مهدی-جنب گالری اتومبیل امیر-ساختمان1208-صندوق پستی 46515568-تلفکس52323100-011

93/1/30

پایان سال 93

تمدیدی

02/ 92/ 21ت /73 / 7

 

 تطبیقی افسردوم خدماتی  13/5/93  پایان سال93  02/93/04خ/73/7
 فرماندهی شناورهای خدماتی  22/3/93  پایان سال93

01/93/01خ/73/7

قایقران

93/1/30

پایان سال 93

تمدیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ 92/ 36ت/ 73/ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیقی ملوان عمومی زیر500

30/1/93

پایان سال 93

تمدیدی

03/ 92/ 52ت/ 73/ 7

 بازآموزی ملوان عمومی زیر500  18/1/92  پایان سال92

تمدیدی

03/86/52ت/73/7

فرمانده زیر500

90.7.3

پایان سال90

01/90/12ت/73/7

2

دماوند

 قایقران

بابلسر-خ پاسداران3-اولین کوچه بن بست

تلفن:

3532952-011

96/12/23

97/12/28

تمدیدی01/ 92/ 36ج/ 75/ 7

 ملوان صیاد

96/12/23

97/12/28

 

 

تمدیدی 

01/ 96/ 01ص/ 75/ 7

 کاربرموتورهای دریایی درجه2

95/1/7

اطلاع ثانوی

 

 

تمدیدی

02/ 88/ 12ص/ 75/ 7

 ایمنی چهارگانه زیر500 سفرنزدیک به ساحل

96/12/23

97/12/28

7/ تمدیدی  01/ 95/ 41ج/ 75

 

 

 

 

 

کاربرموتورهای دریایی  درجه1

89.6.16

پایان سال89

03/ 89/ 11ص/ 75/ 7

 ناخدای شناورهای صیادی زیر12مترآبهای محدود

 

96/12/23

97/12/28

تمدیدی

07/96/02ص/7/75

ناخدای شناورهای صیادی زیر24مترآبهای محدود

96/12/23

97/12/28

تمدیدی

08/96/03ص/7/75

 کمک ناخدای شناورصیادی زیر24مترآبهای محدود

96/12/23

97/12/28

02/96/04ص/7/75

تمدیدی

ملوان عمومی زیر500

96/12/23

97/12/28

تمدیدی

 21/92/03ت/7/75

 تطبیقی ملوان عمومی زیر500 96/1/20 96/12/28

تمدیدی

52/94/01ت/7/75

 3

لوتوس 

 قایقران

نوشهر-قبل ازپل ماشلک-کوچه نوفل لوشاتو

همراه:09111927093 

تلفکس:52330706-011

97/3/2

97/12/28

تمدیدی

36/93/01ج/7/10

 4  مرکزآموزش دریانوردان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

کاربرموتورهای دریایی برروی شناورهای باقدرت رانش کمتراز750کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 نوشهر-خیابان شهید عمادالدین کریمی-روبروی مصلای نوشهر-جنب فروشگاه رفاه

تلفکس:011-52330997

96/12/9 97/12/28

تمدیدی 

43/92/01ت/7/09

تطبیقی کاربرموتورموتورهای دریایی  برروی شناورهای باقدرت رانش کمتراز750کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

 50/92/05ت/7/09

افسرمهندس سوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

32/92/02ت/7/09 

تطبیقی افسرمهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

 49/92/06ت/7/09

افسرمهندس دوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

31/92/03ت/7/09 

تطبیقی افسرمهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

48/92/07ت/7/09

افسرسرمهندس برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

 23/92/04ت/7/09

تطبیقی افسرسرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

96/12/9 97/12/28

تمدیدی

 

 42/92/08ت/7/09

تطبیقی سرمهندسی برروی شناورهای خدماتی  94/3/19  پایان سال94

تمدیدی 

05/93/02خ/7/09

 

تطبیقی مهندس سوم برروی شناورهای خدماتی 

94/3/19   پایان سال94

 تمدیدی

06/93/03خ/7/09

 

تطبیقی کاربرموتورهای دریایی شناورهای خدماتی

94/3/19  پایان سال94 

تمدیدی 

09/93/04خ/7/09

 مهندس دوم بر روی شناورهای خدماتی  94/3/19 پایان سال94   

02/94/01خ/7/09

 ایمنی چهارگانه بالای500 نامحدود 96/12/9 97/12/28 تمدیدی 

01/94/02ج/7/09

 ایمنی چهارگانه زیر500 نزدیک به ساحل 96/12/9 97/12/28

تمدیدی 

41/96/03ج/7/09

کمکهای اولیه پزشکی  96/12/9 97/12/28

تمدیدی 

02/94/04ج/7/09

 
پیشرفته اطفا حریق  96/12/9 97/12/28

تمدیدی 

04/94/05ج/7/09

 
 دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده  96/12/9 97/12/28

 تمدیدی

35/94/06ج/7/09

 
شناور بقاء و قایقهای نجات بغیر از قایقهای نجات تندرو  96/1/6 96/12/28 تمدیدی 

03/94/07ج/7/09

 فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل   96/12/9  97/12/28  

تمدیدی 10/95/01ت/7/09

تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل     96/12/9   97/12/28

تمدیدی 66/95/04ت/7/09

 
افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل    96/12/9   97/12/28  

تمدیدی 11/95/02ت/7/09

 تطبیقی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل    96/12/9  97/12/28 

تمدیدی 65/95/03ت/7/09

 
ملوان موتور بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود    96/12/9  97/12/28  

تمدیدی 34/95/05ت/7/09

 تطبیقی ملوان موتور بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود    96/12/9   97/12/28  

تمدیدی 64/95/06ت/7/09

 ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود   96/12/9  97/12/28  

تمدیدی 20/95/07ت/7/09

مهارت در فنون عرشه   96/12/9   97/12/28

تمدیدی 06/95/08ج/7/09

 
تطبیقی ملوان عمومی بالای500 نامحدود   96/12/9 97/12/28 تمدیدی 09/95/59ت/09/7
فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل   96/12/9 97/12/28 

12/96/01ت/09/7

تمدیدی

تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل  96/12/9  97/12/28

تمدیدی 

44/96/01ت/09/7

 5 دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت  دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

 محمودآباد-دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت

تلفن: 01144740125

97/4/9 97/6/31

 

35/95/01ج/7/08

تمدیدی 
ایمنی چهارگانه با ظرفیت 500 یا بیشتر  97/4/2   یکدوره تا پایان سال 96

1/96/01ج/7/08

تمدیدی

 6  موسسه نفتکش پارس   دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

 محمودآباد- مرکز آموزش تخصصهای دریایی شرکت ملی نفتکش

تلفن: 01144742672

96/12/9 97/12/28  

تمدیدی 35/95/04ج/7/07

 ایمنی چهارگانه بالای500 نامحدود 

تمدیدی 01/95/01ج/7/07

 
کمکهای اولیه پزشکی    

تمدیدی 02/95/02ج/7/07

شناور بقاء و قایقهای نجات بغیر از قایقهای نجات تندرو  

 

تمدیدی 03/95/05ج/7/07

 
پیشرفته اطفا حریق  

تمدیدی 04/95/03ج/7/07

 
فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل   95/3/19  اطلاع ثانوی 

 10/95/06ت/7/07

 
افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل   

 11/95/07ت/7/07

 

افسرسرمهندس برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

 23/95/08ت/7/07

 افسرمهندس دوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل  

 31/95/09ت/7/07

 

افسرمهندس سوم برروی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

 32/95/10ت/7/07

 تطبیقی افسرسرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل  

 42/95/11ت/7/07

 

تطبیقی افسرمهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

 48/95/12ت/7/07

 

تطبیقی افسرمهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتراز3000کیلووات سفرنزدیک به ساحل

 
 

 49/95/13ت/7/07

 تطبیقیافسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل   

 65/95/14ت/7/07

تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر و کمتر از 3000سفرهای نزدیک به ساحل  

 66/95/15ت/7/07

 
ملوان عرشه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر سفرهای نامحدود 96/12/9  97/12/28 تمدیدی 19/95/17ت/7/07
تطبیقی ملوان عرشه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود تمدیدی  58/96/01ت/7/07
مهارت در فنون عرشه تمدیدی  06/95/16ج/7/07
ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500یا بیشتر سفرهای نامحدود  96/12/9  97/12/28 20/95/18ت/7/07  تمدیدی
ملوان موتور بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود   96/12/9 97/12/28  تمدیدی  34/96/02ت/7/07
تطبیقی ملوان موتور بر روی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود   96/12/9   97/12/28

تمدیدی  64/96/03ت/7/07