پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

مراکز کنترل و بازرسی

 

        کنتــرل و بازرســی کــشتیها یکــی از روشــهای شــناخته شــده جهــت نظــارت بــر وضــعیت فنــی و ایمنــی کــشتیها و شناســایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها می باشد. فرآیندی که طبق آن یک کشور می تواند نسبت بـه اجرایـی نمـودن کنوانسیونها قـوانین و دسـتورالعمل های ملی و بـین المللـی مـرتبط بـا ایمنـی دریـانوردی و حفاظـت از محـیط زیـست دریـایی بـر روی کشتیهای تحت پرچم و خارجی در آبهای تحت حاکمیـت اقـدام نمایـد. کـشورها مجـاز هـستند رعایـت الزامـات کنوانـسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بررسی نمایند و درخـصوص کـشتیهایی کـه عـدم رعایـت آنها محرز گشته است اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند.
     در همین راستا و جهت ایجاد یک سیستم یکنواخت بازرسی، کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهمنامـه هـایی را امـضا نموده اند تا ضمن نظارت دقیق و هماهنگ بر تردد کشتیها، با بهره گیری از نرم افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقـت از وضـعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر کشورهای منطقه آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنـادر و آبهای تحت حاکمیـت کـاهش دهنـد. تفـاهمنامـه اقیـانوس هنـد (IOMOU) یکـی از ایـن یادداشـتهـای تفـاهم اسـت کـه بـین کشورهای ایران، استرالیا، فرانسه ،هند، آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، سریلانکا، سودان، موریس، عمان، یمـن، بـنگلادش، مالـدیو، موزامبیک بـه امـضاء رسیده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء اصلی و فعال آن به شمار میروند.
       اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به عنوان مرجع دریایی استان مازندران با استفاده از افسران مجرب و کارآزموده در بنادر نوشهر و فریدونکنار انجام این وظیفه خطیر را در بخش کنترل و بازرسی کشتیهای خـارجی (PSC) و کـشتیهای ایرانـی (FSC) و شـناورهای غیرکنوانسیونی و سنتی بر عهده دارد به نحوی که کلیه شناورهای صیادی و تفریحی فعال در استان نیز به صورت دوره ای مورد بازرسی ایمنی و فنی قرار می گیرد تا از سلامت و ایمنی آنها اطمینان حاصل گردد.

 

شماره تماس کنترل و بازرسی بندرنوشهر: 52112240-011    دورنگار: 52112204-011

شماره تماس کنترل و بازرسی بندر فریدونکنار: 35652002-011