دوشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱
 

فرآیند کنترل و بازرسی

 

گردشکار کنترل و بازرسی اولیه شناورهگردشکار کنترل و بازرسی اولیه شناورهاگردشکار بازرسی مجدد شناورها

گردشکار بازرسی مجدد شناورها