جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

اطلاع رسانی خدمات (بر روی هر عنوان کلیک کنید)

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی

با عنایت به بند ۰ ماده ۰ آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی ) در خصوص اداره شبکه های مخابراتی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( هر گونه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در باند دریایی جهت تماس با بنادر و کشتی ها می بایست تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ) اداره کل عملیات و ایمنی دریایی( تحت عنوان تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی صورت پذیرد .کلیه بهره برداران از تجهیزات رادیویی در باند دریایی می بایست تائیدیه بهره برداری را از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ و سپس نسبت به اخذ پروانه رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه نمایند .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • درخواست تاییدیه بهره برداری / تمدید / نامه تمدید / درخواست
 • تشکیل کمیته مخابرات / تشکیل جلسه و بررسی درخواست
 • انجام مییزی بر اساس دستورالعمل W۳
 • گزارش ممیزی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست ، مشخصات تجهیزات رادیویی مورد درخواست ،گزارش توجیهی و شرح کامل مشخصات عملیات اجرایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی قسمت مخابرات و ارتباطات دریایی
تلفن:۰۱۱۵۲۱۱۲۲۲۵

تمامی کشتیهای ورودی به بندر ( به استثناء شناورهای خدماتی وموتورلنجها)باید تحویل زائدات بصورت ذیل به بندراعلام نمایند:

۱-کشتیهایی که موادزائد نفتی دارند ومتقاضی تحویل این مواد به بندر هستند با ارائه درخواست از طریق نماینده کشتیرانی به مرکز محیط زیست دریایی نسبت به تحویل زائدات اقدام نمایند. قابل ذکر است پس از بازدید کشتی وتشخیص بازرس مبنی بر پربودن مخازن کشتی ، می بایست زائدات موجود را هر چه سریعتر به بندر تحویل دهند.

۲-ضروری است میزان مواد زائدتحویلی توسط کاپیتان کشتی درفرم مخصوص ثبت وبهمراه درخواست کشتیرانی به مرکز محیط زیست دریایی اعلام نمایند.

۳- پس از درخواست نماینده کشتیرانی ودریافت زائدات توسط پیمانکار ومجری دریافت ، گواهینامه مخصوص توسط بازرس یا کارشناس محیط زیست صادر می گردد که بایستی برروی کشتی نگهداری شود.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • ثبت درخواست تخلیه مواد زائد به اداره ایمنی
 • بررسی و ارجاع به واحد مقابله با آلودگی آب دریا
 • ارجاع به گارد و شرکت جهت دریافت مواد زائد
 • بارگیری و دریافت مواد زائد
 • صدور فرم رسید تحویل مواد زائد

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx

زمانبندی انجام خدمت: ۲۴ ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثیت درخواست توسط نماینده کشتیرانی در سیستم جامع دریایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: ادره ایمنی و حفاظت دریانوردی-قسمت مقابله با آلودگی نفتی
تلفن: 01152112270

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد توسعه پایدار، ماموریت دارد تا با ایجاد تعادل بین اهداف و اقدامات حفاظتی و اهداف و اقدمات توسعه¬ا¬ی در مناطق ساحلی، در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد. از این رو، تنظیم فعالیتهای انسانی و حفاظت و بهبود وضعیت محیط زیستی مناطق ساحلی در دستور کار این مدیریت قرار دارد. اعمال مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به دلیلی گستردگی و تنوع فعالیت ها و اقدامات، تعقیب همزمان چند هدف یکپارچه سازی عوامل مدیریتی و نیز دخالت در رویه های جاری توسعه و روند تغییرات اکولوژیکی، نیازمند استقرار نظامی برای پایش و ارزیابی خود است. طرح ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) که توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری ۱۸ نهاد و سازمان مرتبط با موضوع و به عنوان بزرگترین طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در منطقه شناخته شده است.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • انجام مطالعات مدیریت زیست محیطی ، مدیریت سواحل ساحلی ، کاربری زمین و ...
 • تهیه نرم افزار تحت وب DSS و نقشه های کاربردی اراضی
 • ابلاغ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به استان های ساحلی
 • پایش و تدفیق طرح
 • آموزش به مدیران و کارشناسان

لینک سایت: http://iraniczm.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست در سامانه
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: فنی و مهندسی
تلفن:۰۱۱52115513

لطفا جهت استفاده از خدمات فوق به لینک زیر مراجعه کنید :

برگزاری آزمون ها و صدور اسناد دریانوردی

آدرس محل خدمت: صدور گواهینامه ، آزمون های دریانوردی 

تلفن:۰۱۱52115254۰

لطفا جهت استفاده از خدمات فوق به لینک زیر مراجعه کنید :

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی

تلفن: 01152115254

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی که در ۰٢ آوریل ۱١٢١ در کنفرانس هامبورگ تصویب و در ۰۰ ژوئن ۱١٩١ لازم الاجرا شد، با هدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو و نجات ایجاد شده است تا هماهنگی لازم توسط سازمان های نجات و همکاری لازم میان سازمان های نجات همسایه )در صورت نیاز( برای نجات افراد دچار اضطرار در دریا، بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. دولت ج.ا.ایران در سال ۱۴٢۴ به کنوانسیون مذکور ملحق گردید .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • دریافت پیام اضطرار از طریق تلفن / بیسیم / VHF و ...
 • اطلاع رسانی به نزدیکترین ایستگاه ساحلی به واحد مضظر
 • اطلاع رسانی به مسئولین ذیربط شامل رئیس و معاون دریایی
 • اعزام تیم عملیاتی جستجو و نجات دریایی
 • تعیین فرمانده عملیات OSC و ابلاغ به تیم های عملیاتی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx

زمانبندی انجام خدمت: ۲۴ ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: اعلام به مرکز جستجو نجات دریایی به صورت تلفن / بیسیم / VHF و ...
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: ادره حفاظت و ایمنی دریانورد-قسمتMRCC
تلفن: 01152112220

مالکین شناورها جهت ثبت شناورها و دریافت گواهینامه های مربوط.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

فرآیند کار صدور و تجدید کارت ثبت و فرم تکمیل مشخصات انواع شناور کلاس قایق و جت اسکی

۱- دریافت درخواست و مدارک متقاضی 
۲- بررسی مدارک و تایید توسط واحد ثبت و بازرسی شناوران 
۳- ورود اطلاعات قایق در سیستم توسط کارشناس مربوطه
۴- بررسی و تایید کارت ثبت و امضا فرم تکمیل مشخصات توسط مسؤل ثبت و بازرسی شناوران
۵- ارجاع مدارک به رییس امور دریایی برای امضا فرم تکمیل مشخصات 
۶- ارجاع مدارک به معاون دریایی و بندری برای امضا فرم تکمیل مشخصات
۷- ارجاع مدرک به مدیر بندر برای امضا ء نهایی کارت ثبت و فرم تکمیل مشخصات
۸- ارجاع به واحد ثبت بندر برای پرینت کارت و فرم تکمیل مشخصات
۹- ممهور کردن کارت ثبت به مهر بندر توسط واحد ثبت و بازرسی شناوران ۱۰- تحویل کارت ثبت به متقاضی

لینک سایت: https://inquiry.pmo.ir/GMDSS/MYLogin.aspx

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:

قایق های صیادی و تفریحی

مدارک مورد نیاز

۱- ارائه رونوشت شناسنامه مالک (حقیقی ) و یا رونوشت برابر اصل شده از اساسنامه شرکت ( حقوقی )
۲- اصل پروانه سبز گمرکی موتور و یا سند محضری بنام مالک از موتور و بدنه قایق از طرف دفترخانه های مجاز ثبت و نقل و انتقال شناور 
۳- گواهینامه قابلیت دریانوردی و ایمنی شناور صادره از مؤسسات رده بندی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی 
۴- - فیش بانکی حق الثبت - بحساب بانک ملی شماره حساب ۲۱۷۶۴۵۵۰۰۹۰۰۸شعبه زاغمرز بنام منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد .

جت اسکی ، جت بوت و انواع شناورهای تفریحی و ورزشی

مدارک مورد نیاز

۱- اصل اسناد مالکیت شناور 
۲- اصل گواهی ساخت در مورد شناورهای نوساز و یا فاکتور خرید معتبر 
۳- گواهینامه های فنی و ایمنی صادره از طرف مؤسسات رده بندی
۴- تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک و در مورد اشخاص حقوقی ، تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات و روزنامه رسمی
۵- پرداخت هزینه حق الثبت
۶- عضویت در شرکت های دریانوردی و رعایت قوانین

الزامات دریانوردی قایق های صیادی و تفریحی و جت اسکی

مدارک مورد نیاز

۱- داشتن گواهینامه ثبت شناور
۲- ثبت شماره ثبت شناور در دو طرف سینه شناور بصورت خوانا
۳- داشتن تجهیزات ناوبری مناسب از قبیل ( کپسول آتش نشانی ، حلقه نجات ، جلیقه نجات به تعدا سرنشین ) و تجهیزات دیگر لازم جهت دریانوردی 
۴-اخذ گواهینامه قابلیت دریانوردی ا زموسسات رده بندی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی

آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی-امور ثبت شناورها
تلفن:01152112241

نمایندگی کشتیرانی تقاضای خدمات آبرسانی به کشتی های تحت نمایندگی خود را با ذکر مقدار آب مورد نیاز در سیستم جامع دریایی ثبت نماید .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • ثبت درخواست و ارسال برای رئیس امور دریایی
 • تعیین میزان آب قابل ارائه با توجه به محدودیت ها
 • ارجاع درخواست آب به واحد آتش نشانی
 • صدور فرم صورت وضعیت ارائه خدمات

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx

زمانبندی انجام خدمت: ۲۴ ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست توسط نماینده کشتیرانی در سیستم جامع دریایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی 
تلفن:01152112240۰

با توجه به شرایط عملیاتی بندر تخصیص سوخت بر اساس ماهیت کاری درخواست دهندگان به دو شیوه صورت می پذیرد:
۱.درخواست توسط شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت تامین سوخت کشتی ها
۲.درخواست توسط شرکت های پیمانکار فعال در بندر

۱.سوخت کشتی ها:
کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت تامین سوخت کشتی های تحت نمایندگی خود بایستی درخواست خود را در سامانه تجارت آسان ثبت نموده و به مرکز پخش فراورده های نفتی منطقه بهشهر مراجعه نمایند. در صورتی که کشتی اولین بار می باشد که در بندر امیرآباد درخواست سوخت داده است نیاز است تاییدیه بندر نیز از اداره امور دریایی اخذ و به شرکت پخش فراورد ه های نفتی بهشهر تحویل گردد. سوخت رسانی در بندر از طریق تانکرهای سوخت رسان و از طریق اسکله انجام می گردد. جهت تامین ایمنی عملیات سوخت رسانی، شرکت های نمایندگی کشتیرانی همچنین بایستی درخواست ورود سوخت را به اداره امور دریایی تحویل داده و با هماهنگی مرکز ایمنی و آتش نشانی بندر اقدام به سوخت دهی به کشتی نمایند.
۲.شرکت های پیمانکار فعال در بندر
کلیه شرکت های فعال در بندر امیرآباد(پیمانکاران تخلیه و بارگیری، شرکت های پیمانکار ارائه دهنده خدمات لایروبی و یدک کشی، شرکت های پیمانکار راهسازی و ...) جهت تامین سوخت شرکت نیاز است درخواست خود را در سامانه تجارت آسان شرکت پخش فراورده های نفتی ثبت نمایند و پس از اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت خود به اداره امور دریایی مراجعه نمایند. پس از تایید توسط امور دریایی بندر نماینده شرکت جهت تحویل سوخت بایستی به شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه بهشهر مراجعه نمایند.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • ثبت درخواست سوخت کشتی در سامانه تجارت آسان شرکت پخش فرآورده های نفتی
 • اعلام نامه کتبی درخواست سوخت
 • بررسی درخواست در سامانه
 • بررسی و تایید سوخت رسانی به کشتی از طریق تانکر ارسالی

لینک سایت: https://tejaratasan.niopdc.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت در خواست در سامانه تجارت آسان / نامه کتبی درخواست سوخت
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی 
تلفن:01152112240۰

این خدمت جهت ورود ، پهلودهی شناور به منظور تخلیه، بارگیری و در نهایت خروج شناور انجام می پذیرد. در ادامه این فرآیند، بسته به خدمات دریافتی شناور، صورت وضعیت شناور تهیه شده و جهت تهیه صورتحساب شرکتها و شناورها به واحد درآمد بندر ارسال می گردد این فرآیند جهت خدمات رسانی به خود شناور انجام می پذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت جهت ورود شناور:

 • ثبت مشخصات و زمان ورود شناور و اسکن مدارک مورد نیاز
 • بررسی خدمات درخواستی و کنترل مدارک اسکن شده
 • تایید درخواست نماینده کشتیرانی و ارسال به مرکز کنترل ترافیک
 • اعلام رسیدن به کشتی مورد نظر به لنگرگاه
 • تخصیص اسکله جهت پهلودهی شناور
 • اعلام به پایلوت جهت هدایت و راهنمایی کشتی
 • هدایت کشتی و انتقال آن به اسکله
 • اعلام خاتمه عملیات پهلودهی کشتی به کنترل و ترافیک دریایی

فرآیند و مراحل انجام خدمت جهت خروج شناور:

 • ثبت درخواست خروج کشتی از اسکله
 • بررسی درخواست و مدارک لازم جهت خروج
 • تایید مدارک و ثبت مجوز خروج کشتی (PC)
 • انجام مراحل مربوط به پاس کشتی
 • اعلام به پایلوت جهت راهنمایی
 • اعلام خاتمه عملیات خروج به کنترل و ترافیک دریایی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx
زمانبندی انجام خدمت: ۲۴ ساعته
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:گواهی نامه ثبت شناور ، مجوز خروج از بندر قبلی  ، اظهار نام کالا ، لیست خدمه و.....
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی 
تلفن:01152112220

بازرسی ایمنی از کشتی ها براساس الزامات کنوانسیونی IMO که ایران عضو آن می باشد

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • بررسی سوابق بازرسی (Pre Arrival)
 • انجام بازرسی اولیه
 • انجام اقدامات لازم با توجه به نقص های مشاهده شده
 • ثبت در سیستم جامع دریایی
 • صدور فرم های A و B
 • توقیف و اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح بندر ، سازمان بنادر و نماینده کشتیرانی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx

زمانبندی انجام خدمت: ۲۴ ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: پروندهای قبلی شناور
آدرس محل خدمت: امور دریایی -قسمت کنترل و بازرسی کشتی ها
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی 
تلفن:01152112273

به منظور مدیریت و نظارت بر امر واردات و صادرات کالا و کانتینر در حوزه بنادر، مدیریت اسنادی به منظور صدور اسناد مربوطه و همچنین عملیات تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر توسط سازمان انجام می پذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • ثبت بارنامه در جی کامز گیت وی
 • موافقت و برنامه ریزی جهت پهلودهی کشتی به اسکله
 • انجام عملیات پاس کشتی
 • مراجعه به دفتر بندر (ترمینال) و ارائه اسناد و مدارک
 • تعیین بار شمار اسکله و انبار
 • شروع عملیات تخلیه کشتی
 • شمارش و کنترل محموله خروجی و مقایسه با موارد مندرج در مجوز 
 • تایید و بایگانی مجوز بارگیری
 • صدور بیجک و ارائه آن به راننده
 • ارجاع وسیله حمل به باسکول گمرک جهت صدور توزین
 • صدور بیجک جهت خروج کامیون

لینک سایت: http://gcomsgateway.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ۲۴ ساعت
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: کتابچه تعرفه سازمان ، قوانین بین المللی حمل و نقل ، قوانین گمرگی
آدرس محل خدمت: اداره امور بندری
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی 
تلفن:01152112300

هدف از بررسی سوانح دریایی فارغ از تعیین و شناسایی مقصر یا مقصرین بروز سانحه، صرفا بمنظور پیشگیری از وقوع سوانح دریایی مشابه در آینده بوده و جهت تعیین میزان مسئولیت یا قصور افراد نمیباشد. ایـن بررسـی ها، شرایط و چگونگی سانحه را تشریح نموده و بـا جمـع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط، عواملی را که در وقوع آن سهیم بوده انـد، مشخص و در خاتمه نتیجه گیری لازم را در چارچوب فنی و ایمن ارائه می نماید.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • دریافت خبر وقوع سانحه و اعلام خبر به دبیر کمیته ( از تلفن / VHF و ... )
 • ارزیابی اولیه سانحه و تعیین شدت حادثه و تصمیم گیری در خصوص بررسی آن
 • تهیه و ارسال گزارش اولیه سانحه به سازمان
 • اطلاع رسانی به ذینفعان سانحه جهت همکاری  با  بازرس سانحه
 • آغاز بازرسی سانحه با حضور در صحنه و گردآوری مستندات
 • انجام مصاحبه با عوامل درگیر سانحه و گردآوری اطلاعات و تهیه گزارش اولیه بررسی سانحه
 • اعلام آمادگی تیم بازرسی جهت تشکیل کمیته  سوانح و تشکیل آن با حضور اعضا مرتبط و ارایه گزارش بررسی سانحه
 • تصمیم گیری ذر خصوص گزارش و جمع بندی و تحویل مستندات از بازرس و تکمیل فرم های گزارش سازمانی
 • ارسال گزارش به سازمان و انتشار دروس آموختی و ثبت سوابق سانحه و بایگانی

 لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/imasenx
زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: نتایج حاصل از انجام خدمت
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی
تلفن: 01152112220