سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

تجهیزات دریایی به تفکیک نوع تجهیزات

راهنمابر تجسس و نجات قایقلایروبیدک کشبویه تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی 
۱  ۱۴۱۴۲۲ ۱ 

تجهیزات ملکی بندر - تجهیزات خشکی

تاپ لیفتراکتراکتورترانستینرجرثقیل ریلی ساحلیجرثقیل موبایل ساحلیریچ استکرکشندهکفیلیفتراکمکنده غلاتگنتری کرینسایر
۱۴-۳۴-۱۵۵--۰

 

 

مالکیت بخش خصوصی

 

تاپ لیفتراکتراکتورترانستینرجرثقیل ریلی ساحلیجرثقیل موبایل محوطه ایریچ استکرکشندهکفیلیفتراکمکنده غلاتگنتری کرین مینی لودرسایر

-

25

-

-

16

-

-

50

43

-

-

11 12


 

 

مشخصات اسکله ها

ردیفنوع اسکله تعداد پست اسکلهطول (متر)آبخور (متر)
۱ تجاری۷۱۲۶۰۵,۵
۲ نفتی۱۹۰۵,۵
۳امداد و نجات ۱۲۰۵,۵
۴اسکله خدماتی ۱۸۵۵,۵

انبارهای مسقف و روباز

ردیفانبارهامساحت ( متر مربع )
۱مساحت کل انبار های روباز90000
۲مساحت کل انبار های مسقف70000
 3سیوی غلات  33000 تن
4 سایت کانتینر یخچالی TEU 70