چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
 

فهرست خدمات

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

۱۳۰۵۱۴۳۱۰۰۰

ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها

99

- ۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۶

- ورود شناور

- ۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۷

- خروج شناور

۱۳۰۵۲۰۷۳۰۰۰

ارائه خدمات جانبی شناور

99

۱۳۰۵۲۰۷۴۰۰۰

ارایه خدمات ثبت شناور

99

۱۳۰۵۲۰۷۵۰۰۰

صدورگواهینامه های دریایی شناور

99

۱۳۰۱۲۰۷۶۰۰۰

ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور

99

- ۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰۰

- صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

- ۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰۱

- صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی شناور

- ۱۳۰۵۲۰۷۶۱۰۲

- صدور مجوز ساخت شناور

 

 

۱۳۰۵۲۰۷۷۰۰۰

 

 

تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها

 

 

99http://gcomsgateway.pmo.ir/newGateWay99

- ۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۰

- تخلیه کالا از شناور

 

- ۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۱

- بارگیری کالا به شناور

 

۱۸۰۵۱۴۲۸۰۰۰

صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی و شناسنامه دریانوردی

99

۱۸۰۸۱۴۲۹۰۰۰

صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی

99

۱۶۰۶۲۰۷۹۰۰۰

ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان

99

- ۱۶۰۶۲۰۷۹۱۰۰

- صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی

- ۱۶۰۶۲۰۷۹۱۰۱

- صدور گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان

۱۳۰۵۱۴۲۶۰۰۰

ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در ایستگاههای ساحلی 

99

- ۱۳۰۵۱۴۲۶۱۰۰

- صدورگواهینامه رادیوئی ایستگاههای ساحلی

- ۱۳۰۵۱۴۲۶۱۰۱

- صدور مجوزهای بهره برداری از تجهیزات رادیویی شناور (SRL)

۱۴۰۶۱۴۲۷۰۰۰

پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط زیست دریایی)

99

۱۳۰۵۲۰۷۸۰۰۰

حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی

99

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۰

- نصب و استقرار علائم کمک ناوبری

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۱

- جستجو و نجات دریایی

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۲

 هیدرو گرافی و لایروبی اسکله و آبراهها

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۳

- ارایه گزارشات تحلیلی سوانح دریایی

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۴

- ارایه خدمات مخابرات دریایی (ناوتکس، پخش پیامهای ایمنی)

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۵

- انتشار اعلامیههای دریایی و هواشناسی

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۶

- ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها (LRIT SAT, AIS)

- ۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۷

- تعیین و ایجاد مسیرهای دریانوردی (TSS)

۱۳۰۱۲۰۸۰۰۰۰

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری

99

- ۱۳۰۹۲۰۸۰۱۰۰

- صدور مجوز فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه بندری

- ۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۱

- صدور مجوز ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

- ۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۲

- صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در مناطق ویژه بندری

- ۱۳۰۵۲۰۸۰۱۰۳

 شماره گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

- ۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۴

- صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه بندری

- ۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۵

- صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

- ۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۶

- صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری

۱۳۰۱۲۰۸۱۰۰۰

ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری

99

- ۱۹۰۹۲۰۸۱۱۰۰

- تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری

- ۱۹۰۹۲۰۸۱۱۰۱

- رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری

۱۳۰۵۲۰۸۲۰۰۰

نظارت و پایش سواحل

- ۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۰

- نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور(ICZM)

99

- ۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۱

- صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تأسیسات دریایی

99

- ۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۲

- تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط با ساخت و سازهای ساحلی و دریایی

99

- ۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۳

- انتشار مستمر مشخصه های دریایی

99

- ۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۴

- پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراهها

99

- ۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۵

- ارائه اطلاعات مکانی سواحل و بنادر (GIS)

99

۱۳۰۵۲۰۸۳۰۰۰

رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی

9999999999

۱۳۰۵۲۰۸۴۰۰۰

ارائه تسهیلات حمایتی سازمان بنادر

99

- ۱۳۰۵۲۰۸۴۱۰۰

 اعطاء تسهیلات بانکی به شناور

- ۱۳۰۵۲۰۸۴۱۰۱

- اعطاء تسهیلات بانکی به شرکتهای دریایی و بندری

- ۱۳۰۵۲۰۸۴۱۰۲

- اعطاء تسهیلات حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در حوزه بنادر و دریانوردی

۱۳۰۵۲۰۸۵۰۰۰

تعیین تعرفه های دریایی و بندری

99

۱۳۰۵۲۰۸۶۰۰۰

ارائه خدمات اطلاع رسانی حوزه بنادر و دریانوردی

https://www.pmo.ir

- ۱۳۰۵۲۰۸۶۱۰۰

- ارائه اطلاعات سفرهای دریایی

- ۱۳۰۵۲۰۸۶۱۰۱

- ارائه اطلاعات دریایی و بندری


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵