دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
 
تخلیه و بارگیری کالا تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ عکاس:
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 2
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 3
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 4
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 5
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 6
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 1
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 2
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 3
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 4
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 5
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کالا 6
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸