یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
 
شناورهای بندر نوشهر تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ عکاس:
شناورهای بندر نوشهر 2
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شناورهای بندر نوشهر 4
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شناورهای بندر نوشهر 5
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شناورهای بندر نوشهر 6
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شناورهای بندر نوشهر 7
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸